Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.

De samenstelling van de medezeggenschapsraad hangt af van het schooltype, in het basisonderwijs bestaat de medezeggenschapsraad alleen uit ouders en personeel. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. De medezeggenschapsraad van de CMS bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad komt eens in de zes weken samen.

Het schoolbestuur en/of de moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur en/of de directie. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Deze wet geldt voor alle vormen van onderwijs, behalve voor het hoger onderwijs (ho).

Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel mogen instemmen over zaken die voor hen van belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Soms moeten het schoolbestuur en/of de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur en/of de directie moet serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

Voor meer informatie over de Wet medezeggenschap op scholen:
http://www.infowms.nl/home/

Het jaarplan 2019-2020 vindt u hier en voor het jaarverslag 2020-2021 klikt u hier. Het meest recente vergaderverslag staat hier.

De samenstelling van de MR voor het schooljaar 2019-2020  is als volgt; Lenneke Wolswinkel (oudergeleding), Noor vd Brink (oudergeleding), Floor Maartense (personeelsgeleding), Ilona Eikhoudt (personeelsgeleding), Martijn Langejans (oudergeleding) en Heidy vd Zwaan (personeelsgeleding).

 

Contact

U kunt één van de leden op school benaderen. Ook is er de gelegenheid een e-mail te sturen naar mr@montessori-cms.nl en u krijgt zo snel mogelijk een reactie.

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top