Aansluiten bij ontwikkelingsniveau

Door gebruik te maken van observaties en toetsen is de leerkracht in staat om aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van het kind. De leerkracht stimuleert en begeleidt deze ontwikkeling middels de aanwezige materialen en door het inzetten van methoden en gebruik te maken van verschillende didactische werkvormen.
   

Ieder kind komt tot zijn recht

Het montessorionderwijs is erop gericht dat alle kinderen tot hun recht komen. Ondanks deze benadering kunnen er kinderen zijn die zich toch niet evenwichtig ontwikkelen. Voor deze kinderen zijn specifieke maatregelen nodig, die we samenvatten onder de term extra zorg. Het kan gaan om kinderen die moeite hebben met de lesstof maar ook om hen die juist meer aan kunnen. Voor beide bieden wij extra materiaal, extra ondersteuning en/of uitdaging. Het montessorionderwijs is bij uitstek geschikt om deze aansluiting op het individuele ontwikkelingsniveau te bewerkstelligen.

Ondersteuning

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra
ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.

Download ons SchoolOndersteuningsProfiel

In de klas

Dagelijks observeert en registreert de groepsleerkracht de ontwikkeling van uw kind. Twee keer per jaar bespreekt de intern begeleider de ontwikkeling van de leerlingen met de groepsleerkracht. De ouders worden vanzelfsprekend op de hoogte gebracht indien er zorgen zijn voordat er acties ondernomen worden.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Wanneer meer expertise nodig is, doen we een beroep op de MDO. Deze bestaat uit de groepsleerkracht, de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werker en de adviseur vanuit het Passend Onderwijs, eventueel aangevuld met externe experts. Ouders worden uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen en hun bijdrage te leveren. De daaruit volgende afspraken kunnen leiden tot extra planmatige ondersteuning die de leerkracht in de groep uitvoert of tot ondersteuning voor kind, ouders en leerkracht door deskundigen buiten de school en alle mogelijkheden daartussen. Het verloop van de ondersteuning wordt door de intern begeleider gevolgd en geëvalueerd.

Intern begeleider (IB-er)

De intern begeleider coördineert de zorg. Zij ondersteunt de leerkracht bij de zorg rond de leerlingen, onderhoudt contacten met externe hulpverleners, houdt zicht op het verloop van de zorg en verzorgt de verslaglegging. De ouders hebben recht van inzage in het dossier van hun kind. Gegevens uit het dossier kunnen alleen met schriftelijke toestemming aan derden worden verstrekt.

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Aan de school is een schoolmaatschappelijk werker verbonden via Xtra. De SMW-er wordt ingezet bij het MDO en bij gesprekken in het kader van de zorg. Zij wordt gezien als een medewerker  binnen school, dat betekent dat ouders op de hoogte worden gebracht als er gebruik wordt gemaakt van haar expertise. Er hoeft niet vooraf toestemming verleend te worden door ouders. Ouders kunnen ook zelf het initiatief nemen tot een gesprek met SMW-er of IB-er.

Jeugdgezondheidszorg

De schoolartsen en schoolverpleegkundigen van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) volgen samen met ouders de groei en ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt tijdens een aantal vastgestelde contactmomenten. Het CJG is voor Haagse kinderen en hun ouders dé plek voor informatie, advies en hulp bij opvoeden en opgroeien.

Passend onderwijs

Passend Onderwijs is de uitwerking van de wet die sinds 1 augustus 2014 van kracht is en bepaalt dat scholen (formeel de schoolbesturen) ervoor verantwoordelijk zijn dat elke leerling die bij hen op school zit of wordt aangemeld, een passende onderwijsplek krijgt. Dat kan op de eigen school zijn of op een van de andere scholen binnen het samenwerkingsverband (zorgplicht). Indien de school waarop de leerling zit of is aangemeld, dat onder- wijs kan verzorgen, en dat is in bijna 95% het geval, dan merkt de leerling weinig of geen verandering. Leerling en school passen goed bij elkaar. De school biedt “basisondersteuning” en de leerling heeft daar voldoende aan. Basisondersteuning is de ondersteuning die elke school in het samenwerkingsverband minimaal kan bieden.

Samenwerkingsverband

Een samenwerkingsverband is een organisatie die de samenwerking tussen alle basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs en scholen voor speciaal basisonderwijs binnen een bepaald gebied organiseert. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). Het gebied omvat heel Den Haag, Leidschendam–Voorburg en Rijswijk.

Extra ondersteuning

Ongeveer 1 op de 20 leerlingen in ons samenwerkingsverband heeft niet genoeg aan basisondersteuning en is aangewezen op een vorm van extra ondersteuning. Vaak kan die extra ondersteuning gegeven worden op de school waar de leerling zit of wordt aangemeld. School bepaalt in overleg met de ouders hoe die ondersteuning het beste kan worden gegeven en vraagt daarvoor extra middelen aan bij SPPOH. Soms is het niet haalbaar om de extra ondersteuning op onze school te organiseren  en wordt er voor de leerling een lesplaats in het speciaal (basis-) onderwijs of op een andere basisschool georganiseerd. De leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan de basisondersteuning gaan dus wel iets merken van de invoering van Passend Onderwijs.

Meer informatie over passend onderwijs?

Voor meer en uitgebreide informatie over Passend Onderwijs (en over de laatste nieuwe ontwikkelingen daaromtrent) verwijzen wij u naar de volgende websites:

  • Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). Het samenwerkingsverbandwaar onze school toe hoort met veel actuele informatie over Passend Onderwijsspecifiek voor onze regio. www.sppoh.nl
  • Het centrale informatiepunt voor de implementatie van passend onderwijs van hetministerie van OCW. www.passendonderwijs.nl
  • Website over Passend Onderwijs, speciaal voor ouders. www.steunpuntpassendonderwijs.nl
Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top